php 保留3位小数 PHP保留两位小数的几种方法

软件教程 2024-02-02 07:05:54

拷贝 $num =10.4567;//第二种:借助round()对浮点展开小数 echo round($num,2);//10.46//第三种:借助sprintf序列化数组 $format_num =sprintf("%.2f",$num); echo $format_num;//10.46//第三种:借助百位各组来序列化位数的表达式number_format() echo number_format($num,2);//10.46//或是如下表所示 echo number_format($num,2,.,);//10/46

发表回复